O naší škole

 

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace je úplná škola, která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Naše škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).

Škola zajišťuje pro žáky rehabilitaci a logopedii.

Součástí školy je internát, školní družina, školní klub, školní jídelna.

K dispozici jsou odborné pracovny pro výuku dílenských prací, žáci mohou využívat počítačové učebny, interaktivní tabule a dataprojektory, mobilní počítačovpu učebnu, cvičné kuchyňky, šicí dílnu. V budově na Jezuitském nám. byl vybudován cvičný bzt.

Pro imobilní žáky jsou ve všech budovách vybudovány bezbariérové přístupy.

 

Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení:

 

Mateřská škola ul. Mládeže 10, Sv. Čecha 15

 

Základní škola  – Horní Česká 15, Jezuitské nám. 1

 

Základní škola speciální – Horní Česká 15, Jezuitské nám. 1, Veselá 8

 

Praktická škola dvouletá (typ střední školy) – Horní Česká 15

 

Praktická škola jednoletá (typ střední školy) – Horní Česká 15

 

Školní družina, školní klub Jezuitské nám. 1, a Veselá 8, Horní Česká 15

 

Školní jídelna Veselá 8

 

Internát Veselá 8

 

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

 

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky
 • menší počet žáků ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o žáky, kteří to potřebují
 • individuální výchovně vzdělávací plány sestavené podle potřeb jednotlivců
 • možnost asistentů ve třídách a speciální pomůcky
 • moderní bezbariérové prostředí a výukové prostory odpovídající dnešním výchovně vzdělávacím požadavkům

 

 

NABÍZÍME

 

 • speciálně pedagogické terapie - fyzioterapii, aromaterapii, muzikoterapii, relaxační místnost snoezelenu, bazální stimulaci a další
 • logopedickou péči
 • předměty speciálně pedagogické péče
 • zdravotní tělesnou a rehabilitační výchovu
 • mimoškolní činnost
 • školní družinu a školní klub s odpoledním programem
 • výlety a exkurze s různým programem
 • kulturní vyžití (divadlo, programy pro školy, výstavy...)
 • rehabilitace pod vedením fyzioterapeutky
 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů

 

 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

 Ve všech třídách je zajištěna komplexní péče ve spolupráci učitelek, pediatra, psychologa, neurologa a rehabilitačních sester. Výchovná práce je zaměřena na individuální působení na dítě se zřetelem na jeho zdravotní znevýhodnění. Zajišťujeme dětem také logopedickou péči. Všechny postupy nacvičujeme individuálně s každým dítětem zvlášť. Ve všech třídách působí asistent pedagoga.                                                                                                                                               

 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 V základní škole se vzdělávají žáci zařazení do vzdělávání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat na základní škole běžného typu. Pro žáky s poruchou autistického spektra máme zřízeny samostatné třídy. Hlavním cílem základní školy (původně základní škola praktická a zvláštní školy) je umožnit žákům pomocí výchovně vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a rozvoje osobních kvalit při respektování jejich individuálních zvláštností. Veškeré cíle výchovné a vzdělávací práce směřují k přípravě žáků na jejich zapojení, případně úplnou integraci do běžného života. Žáci základní školy získají po ukončení 9. ročníku základní vzdělání. Ve všech třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

 

 Základní škola speciální vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra, které vzděláváme v samostatných třídách. Obsah, metody a formy vzdělávání odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem v souladu s aktuální legislativou. Podle svých možností a schopností si žáci během vzdělávání rozšiřují své kompetence, rozvíjí rozumové, smyslové a tělesné schopnosti, sebeobslužné a pracovní dovednosti. Škola zajišťuje žákům předprofesní přípravu zaměřenou na optimální pracovní zařazení vzhledem k jejich specifickým potřebám. Žáci základní školy speciální získají po ukončení 10. ročníku základy vzdělání. Ve všech třídách je zřízena pozice asistenta pedagoga.

 

 

 AUTISTICKÉ TŘÍDY

 

 Od školního roku 2014/2015 jsou  na škole otevřeny třídy pro žáky s poruchou autistického spektra. Aktuálně pro školní rok 2021/2022 je jich 9, z toho je 7 tříd určeno pro žáky základní školy speciální. Čtyři třídy jsou umístěny v budově internátu na ulici Veselá a tři v budově na Jezuitském náměstí. Každá třída má k dispozici dvě místnosti – učebnu a hernu, asistenta pedagoga. V budově internátu využívají prostory pro muzikoterapii, za příznivého počasí i slunnou terasu.  Dvě třídy pro praktickou školu  jsou v budově  na uluci  Horní Česká. Při výchově a vzdělávání žáků je důsledně užívána metodika Strukturovaného učení. Výuka je individualizovaná podle schopností každého žáka. Vybavení tříd respektuje požadavky na strukturované prostředí při výuce.

 

 

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

  Školní družina pracuje v šesti výchovných skupinách. Provoz školní družiny je zajištěn denně v době 6:00 – 7:30 a 11:30 – 16:30 hodin. 

Školní družinu navštěvují žáci ze základní školy  (1. – 5. ročník) a žáci ze základní školy speciální. Vychovatelky pracují za pomoci asistentů pedagoga v 6 výchovných skupinách (3 skupiny na Jezuitském nám., z toho 2 skupiny pro žáky s PAS a 3 skupiny pro žáky s PAS na ulici Veselá). Školní družina svým působením navazuje na výchovné působení v rodině. Učí žáky sebeobsluze, chování v kolektivu, vztahu k učitelům, rodičům i ostatním lidem. Vychovatelky velmi úzce spolupracují s jednotlivými vyučujícími, se kterými konzultují zvláštnosti a schopnosti jednotlivých žáků. Hlavním úkolem práce ve školní družině je zabezpečení odpočinku, pohody a rekreace. ŠD není pokračováním školního vyučování. Nejrozšířenější oblastí je vytvoření předpokladů pro volnou spontánní činnost žáků. Hry a spontánní činnosti jsou rušnější, dochází tak k relaxaci po soustředění ve vyučování. Žáci ve školní družině vypracovávají domácí úkoly, osvojují si správný způsob učení s ohledem na jejich individuální schopnosti a stupeň postižení. Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání  a celoročním plánem. Náplň práce ve výchovných skupinách je dána měsíčními plány jednotlivých vychovatelek.                     

 

 

ŠKOLNÍ KLUB

 

 Provoz školního klubu je zajištěn v době 11:30 – 16:30 hodin. Školní klub navštěvují žáci ze základní školy (6. - 9. ročník) a žáci ze základní školy speciální. Žáci pracují v 1 výchovné skupině. Činnost školního klubu se řídí škoním vzdělávacím programem a celoročním plánem, náplň práce ve výchovné skupině je dána  měsíčními plány vychovatelky. Obsah činností a jejich náročnost odpovídá možnostem, schopnostem a stupni postižení přihlášených žáků. Vychovatelka úzce spolupracuje s třídními učiteli jednotlivých žáků, aby mohly být v plné míře respektovány individuální potřeby každého žáka a vytvořeno přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Vychovatelka dbá na udržování imobilních žáků v suchu a čistotě. Dle stupně a charakteru postižení je umožňováno začleňování žáka do volnočasových aktivit. Výchovná skupina žáků je za pomoci asistentky pedagoga rozdělována na jednotlivá zaměstnání do menších skupin dle schopností žáků a míry postižení. Vychovatelka a asistentka pedagoga pracují s každým žákem individuálně vzhledem jejich schopnostem a možnostem. Školní klub zajišťuje dohled nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

 

 

INTERNÁT

 

Posláním internátu je nahradit žákům školy, kteří pro vzdálenost svého bydliště nemohou denně jezdit domů, péči rodiny, a to po všech stránkách. Internát zabezpečuje pocit bezpečí a pohody, spolupodílí se na vytváření hygienických, stravovacích a pracovních návyků žáků, zajišťuje v době od pondělí do pátku přípravu na vyučování na následující školní den. Výchovně vzdělávací činnost se řídí školním vzdělávacím programem internátu. Náplň práce ve výchovných skupinách je dána celoročním plánem a měsíčními plány jednotlivých vychovatelů. Po splnění školních povinností vedou vychovatelé svými zájmovými činnostmi žáky k aktivnímu trávení volného času. V každé výchovné skupině je asistent pedagoga. Vychovatelky velmi úzce spolupracují s jednotlivými vyučujícími, se kterými konzultují zvláštnosti a schopnosti jednotlivých žáků. Kapacita internátu je 52 žáků, internát zajišťuje výchovnou péči  žákům ve věku od 7 do 26 let. Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Každému žákovi je přiděleno lůžko, osobní skříň a skříňka. Na každém patře je společenská místnost,  která slouží k odpočinku a trávení volného času. K zájmové činnosti využívají žáci kuchyňku, relaxační sál, tělocvičnu, Lego hernu a počítačovou místnost.

 

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

 

V praktické škole jednoleté je cílem vzdělávání doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně v základní škole . Absolventi si osvojí znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností. A získají tak perspektivní možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě.

 

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

 

Praktická škola dvouletá je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole, v nižším než devátém ročníku  základní školy. Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním pracovním životě. Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a ve službách, v zemědělství, případně chráněných pracovištích.

 

Dveře naší školy jsou otevřené vám všem, kteří projevíte zájem o vzdělávání a výchovu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

 

 

 

 

 0